gastro@gastrohaal.sk   +421 35 6 430 115 (Po-Pia 07:00-15:30h)

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

výrobnej spoločnosti GASTRO-HAAL, s.r.o.,

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

I. Prevádzkovateľ: GASTRO - HAAL, s.r.o.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
Adresa: Považská 16
Nové Zámky 940 67
Email: matusova@gastrohaal.sk
Tel. číslo: 035/6430115, 0903952388
(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

II. Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na kontaktnú osobu Renátu Matúšovú,a to písomnou formou alebo osobne na adrese:

Adresa: : Považská 16, Nové Zámky 940 67
Email: matusova@gastrohaal.sk
Tel. číslo: 035/6430115, 0903952388

(ďalej len ako „kontaktná osoba“)

III. Prevádzkovateľ sa v nosnej časti venuje vlastnému vývoj u a výrobe  gastronomických technológií na tepelné spracovanie potravín pre stravovacieprevádzky a najmä na tieto účely:

a. Spracúva osobné údaje na reklamné a marketingové účely
b. Spracúva osobné údaje v zmysle uzatvorenia zmluv.
c. Spracovanie osobných údajov z dôvodu evidencie (dochádzka zamestnancov,databáza klientov (obchodných partnerov) z dôvodu neustáleho zlepšovania kvality poskytovaných služieb (reklamácie, pripomienky), archivačnýchdôvodov a z analytických dôvodov, z dôvodu zachovania bezpečnosti, alarm,kamerový systém v zmysle platných legislatívnych ustanovení.

IV. Doba spracúvania osobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu:

a. 10 rokov na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely podľa ods.III písm. a),
b. 5 rokov odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy podľa ods. III písm. c).
c. V časovom rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie účelu spracovania z uvedených dôvodov v zmysle príslušných legislatívnych ustanovení

Získané osobné údaje v celom rozsahu bude v postavení poverenej osoby ktorá spoločnosti
na základe pracovnej zmluvy poskytuje služby vedenia účtovníctva spracovávať Ing.
Henrieta Kissová a Ondrej Hanko. Účtovné oddelenie rešpektuje ochranu práv dotknutých
osôb, postupuje a riadi sa v zmysle platnej legislatívy.

V. Štruktúra spoločnosti a zodpovedné osoby za jednotlivé oddelenia:

Vedenie spoločnosti – Ondrej Hanko [javascript protected email address]
Marketingové oddelenie- Ing. Eva Šišková [javascript protected email address]
Účtovné oddelenie- Ing Henrieta Kissová [javascript protected email address]
Mzdové oddelenie- Renáta Matúšová [javascript protected email address]
Ekonomické oddelenie- Ondrej Hanko [javascript protected email address] a Ing Henrieta Kissová
[javascript protected email address]
Obchodné oddelenie- Ondrej Hanko [javascript protected email address]
Výrobné oddelenie- Vladimíra Hankoová [javascript protected email address]

Sprostredkovatelia:
Právne oddelenie reprezentuje externá advokátka v pozícii sprostredkovateľa na základe sprostredkovateľskej zmluvy - Mgr. Dana Hanková [javascript protected email address]

IT oddelenie reprezentuje externá spoločnosť NOVITECH v pozícii sprostredkovateľa na základe sprostredkovateľskej zmluvy v zastúpení - Ing. Gabriel Abrahám [javascript protected email address]

Bezpečnostné zabezpečenie formou kamerového systému zabezpečuje externá spoločnosť v pozícii sprostredkovateľa na základe sprostredkovateľskej zmluvy v zastúpení – Norbert Šarfický [javascript protected email address], pričom spracovanie a uchovávanie záznamov sa riadi platnými legislatívnymi normami.

BOZP školenia a zastrešenie problematiky externý partner spoločnosť 3Pcentrum– Ing. Tomáš Prehoda [javascript protected email address]

Audítorské služby – Ing. Irena Vaššová, CA, [javascript protected email address]

VI. Spracúvanie osobných údajov podľa ods. III písm. b) je zákonnou požiadavkou. Bez udeleného súhlasu nie je možné spracúvať osobné údaje účastníkov, a teda ani zúčastniť sa na športovej súťaži.

VII. Spracúvanie osobných údajov podľa ods. III písm. c) je potrebné na uzatvorenie zmluvy. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzatvoriť kúpnu zmluvu.

VIII. Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.

IX. Vystavenie prvej kópie podľa ods. VIII je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

X. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

XI. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:

a. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
b. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
c. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa ods. XVIII,
d. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
e. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
f. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

XII. Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je
ich spracúvanie potrebné:

a. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
b. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
c. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
d. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
e. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

XIII. Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

XIV. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

a. napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. XVIII, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
b. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
c. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
d. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

XV. Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.

XVI. Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

XVII. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

 XVIII. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať  pracúvanie jej osobných údajov na základe:

a. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
b. spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
c. spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

XIX. Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa bodu XVIII písm. b), jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.

XX. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

XXI. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule.

XXII. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním zodpovednej osoby so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom.

XXIII. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.

XXIV. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

 
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v rámci kultúry spoločnosti okrem príslušných legislatívnych ustanovení dodržuje dobré mravy a potrebu patričnej ochrany osobných údajov vníma ako jeden z mnohých pilierov fungovania vo svojej oblasti podnikateľskej činnosti.

V Nových Zámkoch
Dňa 25.05.2018

Renáta Matúšová
(štatutárny zástupca prevádzkovateľa)

S prípadnými otázkami sa neváhajte obrátiť na naše tel. čísla:
+421 35 6430 115 alebo e-mailom: gastrohaal@gastrohaal.sk

Táto webstránka používa súbory cookies

na zaistenie funkčnosti webu a na personalizáciu obsahu našich webových stránok.
Kliknutím na tlačidlo „Rozumiem“ súhlasíte s využívaním cookies a s poskytnutím informácií o správaní na webe našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie, analýzy a cielenej reklamy.