gastro@gastrohaal.sk   +421 35 6 430 115 (Po-Pia 07:00-15:30h)

Všeobecné informácie a obchodné podmienky

výrobnej spoločnosti GASTRO-HAAL, s.r.o., Nové Zámky na rok 2020

Vážení obchodní partneri,
nižšie nájdete naše všeobecné obchodné podmienky na rok 2020.
Zároveň by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať za doterajšiu spoluprácu.

1. Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné informácie a obchodné podmienky upravujú vzťah medzi spoločnosťou GASTRO–HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky, IČO: 31435076, zapísanou v OR Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 20/N (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim. Dodávka, služby a ponuky predávajúceho sa uskutočnia za predpokladu, že medzi predávajúcim a kupujúcim nebude uzatvorená osobitná zmluva.

Všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú týmito všeobecnými obchodnými podmienkami upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, resp. Občianskeho zákonníka a iných všeobecne záväzných predpisov Slovenskej republiky. Predávajúci si vyhradzuje právo v prípade nevyhnutnej potreby Všeobecné obchodné podmienky jednostranne zmeniť alebo úplne nahradiť. Zmenu Všeobecných obchodných podmienok predávajúci zverejní na svojej internetovej stránke spolu s určením ich záväznosti na internetovej stránke.

2. Spôsob objednania tovaru

Objednávky budú akceptované len v písomnej podobe – zaslané faxom, poštou alebo elektronicky na e-mail: gastrohaal@gastrohaal.sk. Po zaslaní objednávky doporučujeme telefonické overenie doručenia objednávky na obchodné oddelenie.

Na objednávke je potrebné uviesť fakturačné údaje kupujúceho, názov a množstvo tovaru, kód tovaru, termín, dátum a spôsob dodania. Akákoľvek zmena objednávky musí byť odsúhlasená predávajúcim aj kupujúcim. Objednávka bude kupujúcemu potvrdená najneskôr do dvoch pracovných dní od jej prijatia (faxom, poštou alebo elektronickou formou). Okamihom potvrdenia objednávky sa považuje kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim za uzatvorenú. Tovar je pre kupujúceho rezervovaný max. 14 dní odo dňa potvrdenia objednávky. V prípade, ak nedôjde k prevzatiu tovaru kupujúcim v dohodnutej lehote, bude tento postúpený na ďalší predaj.

3. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho:

Po záväznom potvrdení má kupujúci právo písomne stornovať objednávku, ak predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania (dohodnuté v záväznom potvrdení objednávky). V prípade takéhoto stornovan ia je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto konaním. Za škodu sa považuje najmä skutočná škoda, ušlý zisk a súvisiace náklady. Predávajúci uplatní právo na náhradu škody najmä, nie však výlučne v prípade nákupu tovaru "na objednávku" , ktorý bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať, alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, e-mail, a pod.), ak sa tovar už nevyrába, alebo nedodáva, nie je možné ho dodať včas alebo riadne z dôvodu vyššej moci alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru zo strany dodávateľa.
Ak nastane niektorá z vyššie uvedených situácií, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.
Ak dôjde k stornu objednávky zo strany predávajúceho a kupujúci už zaplatil časť, alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu
táto čiastka prevedená späť na jeho účet.

4. Platobné podmienky, ceny

Ceny uvedené v našom cenníku sú uvedené bez DPH a platia pri odbere tovaru EXW Nové Zámky, sklad GASTRO–HAAL, s.r.o., Nové Zámky.

Jednotlivé zľavy poskytované na produkty sa stanovujú individuálne s obchodným oddelením GASTRO-HAAL, s.r.o.

Splatnosť faktúr je formou zálohovej faktúry, v prípade, ak to nebude individuálne dohodnuté inak. Za deň úhrady dohodnutej ceny sa považuje deň, kedy bola táto čiastka pripísaná na účet predávajúceho.
V prípade, ak bude splatnosť faktúry dohodnutá inak, pri omeškaní kupujúceho so splatnosťou faktúry, môžu byť predávajúcemu účtované úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania a predávajúci je oprávnený zastaviť ďalšie dodávky tovaru.
Neuhradenie faktúry v lehote splatnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a predávajúci má právo od zmluvy odstúpiť. Pokiaľ predávajúci odstúpi od zmluvy podľa tohto článku, je kupujúci povinný odškodniť predávajúceho v plnej výške za všetky straty vzniknuté predávajúcemu a uhradiť mu všetky náklady, poplatky či iné výdavky, ktoré predávajúci v dôsledku odstúpenia od zmluvy musel vynaložiť.

5. Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody na tovare

Všetok tovar zostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia jeho hodnoty.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo od zmluvného prepravcu.

6. Dodacie podmienky

Na základe vzájomne dohodnutom spôsobe a termíne dodania je dodací termín tovaru, ktorý je skladom: do 2 až 3 pracovných dní. Dodací termín, ktorý nie je skladom je možný k odberu do 3 až 5 tý ždň o v od potvrdenia objednávky. Termín dodania sa môže oneskoriť na základe vyššej moci bez zavinenia predávajúceho. Dodacia lehota začína plynúť odo dňa potvrdenia objednávky za podmienky dodania všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre riadne vybavenie dodávky. Tovar je možné odobrať osobne zo skladu predávajúceho alebo doručiť na adresu dodania určenú kupujúcim.

7. Reklamácie a záručné podmienky

Tovar je dodaný vo vhodnom obale prispôsobenom druhu tovaru a pre dopravné podmienky tak, aby sa zabránilo poškodeniu tovaru v priebehu prepravy, resp. dodania tovaru. Obaly a náklady na balenie sú v nákladoch predávajúceho. Použitý obal a fixačné materiály sa vracajú, iba ak je to písomne dohodnuté.

Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť balíka, množstvo a kvalitu tovaru. Nesprávne množstvo a zjavné chyby tovaru pri dodávke je kupujúci povinný reklamovať písomne ihneď, najneskôr však do 48 hodín od prevzatia tovaru. V reklamácií je kupujúci povinný vady popísať, poprípade uviesť, ako sa prejavujú. Na neskoršie reklamácie nebudeme brať zreteľ.

Na dodávaný tovar je poskytnutá záručná doba v trvaní 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania tovaru. Predávajúci nezodpovedá za vady, ak tieto boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci a tiež za poškodenie spôsobené počas dodania tovaru prepravcom.
Predĺžená záruka na výrobky GASTRO-HAAL je uplatniteľná u výrobcu iba vtedy, ak je uvedená ako položka v doklade o zakúpení (na faktúre).

Uvedenie stroja do prevádzky a záručné opravy môže vykonávať len servisná firma, ktorá je oprávnená od predávajúceho na vykonávanie takéhoto servisu.

Predávajúci poskytne kupujúcemu v záručnej dobe potrebné náhradné diely (materiál) za predpokladu splnenia
nasledovných podmienok pre uznanie záruky, neprepláca však prácu ani cestovné náklady (garančný paušál):

 1. poslať predávajúcemu riadne vyplnenú kópiu záručného listu, s dátumom zapojenia a podpisom oprávnenej servisnej organizácie, ktorá uviedla stroj do prevádzky
 2. uviesť výrobné číslo a typ výrobku
 3. uviesť číslo faktúry , ktorou bol tovar zakúpený a dátum kúpy
 4. odovzdať alebo zaslať vadný náhradný diel na vlastné náklady najneskôr do 5 dní od doručenia nového náhradného dielu. V prípade neodoslania vadného náhradného dielu, alebo jeho neskorého zaslania, nebude reklamácia uznaná.

Záručný servis na výrobky DEZINFLEX poskytujeme jedine v sídle výrobcu (GASTRO-HAAL, s.r.o.) a bezplatne v prípade splnenia podmienok pre uznanie záruky. Záručný servis v sídle výrobcu poskytujeme iba v prípade, ak zariadenie vyžaduje odborný zásah – inštaláciu. Výrobok DEZINFLEX je v prípade vykonávania záručnej opravy potrebné doručiť výrobcovi na jeho sídlo a na náklady kupujúceho. Záručný servis možno uplatniť aj u regionálnych predajcov, s ktorým sa dojednávajú osobitné postupy a podmienky v súlade so splnenými podmienkami pre uznanie záruky.

Záruka sa nevzťahuje na:

 1. vady vzniknuté nesprávnou inštaláciou, opravami neodbornou osobou, poškodenie vzniknuté zanedbaním pravidelnej údržby alebo nesprávnym zaobchádzaním v rozpore s návodom na použitie, mechanickým poškodením 
 2. vady vzniknuté pri preprave po prevzatí tovaru kupujúcim, alebo dopravcom
 3. vady spôsobené bežným opotrebením (hadičky, gumové tesnenia, žiarovky, plastové a sklenené dielce, atď.)

Po záručný servis poskytuje naše servisné stredisko vždy podľa individuálneho dohovoru. Kontakt: servis@gastrohaal.sk

K nami vyrábaným zariadeniam sa ako nutná súčasť pribaľujú profesionálne čistiace prostriedky značky TIEFFE, ktoré sú špeciálne výrobcom testované, odskúšané a vyhovujúce pre zachovanie záručného servisu. Účtované su podľa aktuálneho platného cenníka, pričom možnosť zakúpenia čistiacich prostriedkov značky TIEFFE je možné priamo u výrobcu zariadení GASTRO-HAAL, alebo obchodného predajcu.

8. Doložka o právomoci

V zmysle zákona č. 97/1963 Zb. v znení neskorších predpisov o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov ktoré vyplývajú zo zmlúv uzavretých medzi predávajúcim a kupujúcim, alebo ktoré súvisia s touto zmluvou, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na náhradu škody, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, bude rozhodovať súd na území Slovenskej republiky.

9. Súhlas so spracovaním osobných údajov

S prihlásením sa pre odoberanie noviniek a vyplnením kontaktných formulárov dobrovoľne udeľujete súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/ 679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov spoločnosti GASTRO-HAAL s.r.o. so sídlom: Považská 16, 940 67 Nové Zámky, IČO: 31435076, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vložka č. 20/N na:

 1. spracovanie osobných údajov, ktoré vypĺňate na webstránke spoločnosti v sekcii prihlásenia sa k odberom noviniek a zároveň v kontaktnom formulári pre napísanie správy našej spoločnosti v rozsahu: meno, emailová adresa, predmet správy a telefónne číslo za účelom zasielania informácií súvisiacich s propagáciou našej spoločnosti.

Beriem na vedomie, že každý súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania na adresu sídla našej spoločnosti alebo emailovú adresu našej spoločnosti.

10. Záverečné ustanovenia

 1. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.
 2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim.
 3. Odoslaním objednávky potvrdzuje kupujúci predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar, všeobecné obchodné podmienky predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.


11. Kontakt na nás

S prípadnými otázkami sa neváhajte obrátiť na naše tel. čísla:
+421 35 6430 115 alebo fax: +421 35 6426 666 alebo e-mailom: gastrohaal@gastrohaal.sk


TIETO VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SÚ PLATNÉ OD 01.01.2018.

DODÁVATEĽ SI VYHRADZUJE PRÁVO NA PRÍPADNÉ TLAČOVÉ CHYBY, TECHNICKÉ ALEBO CENOVÉ ZMENY BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA.

S pozdravom a prianím dobrej spolupráce

Ondrej Hankó konateľ spoločnosti, Renáta Matúšová

Táto webstránka používa súbory cookies

na zaistenie funkčnosti webu a na personalizáciu obsahu našich webových stránok.
Kliknutím na tlačidlo „Rozumiem“ súhlasíte s využívaním cookies a s poskytnutím informácií o správaní na webe našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie, analýzy a cielenej reklamy.